previous slideshow browse next

XTC / T-shirt 1980
BlackSeaTee.jpg
“Original Tour T-Shirt from the ‘Black Sea 1980’.”

(thanks to Egidio Sabbadini)
previous slideshow browse next

Go back to the previous page.

17 January 2015 | Feedback